fbpx

Podmínky ochrany osobních údajů

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

obchodní společnosti

Ihunt, s.r.o.

IČ: 17185220

se sídlem U Josefa 117, 530 02 Pardubice (dále jen „Společnost“)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Společnost je podnikatelem, který vyvíjí digitální obsah, tento poskytuje zákazníkovi a současně je prodejcem Hry, kterou lze odehrát prostřednictvím aplikace Zapplio, kterou provozuje obchodní společnost Ihunt s.r.o. Hru zákazník zakoupí (dále jen „Kupující“) na webové adrese www.zapplio.cz (dále jen „Webové stránky“).
 2. Kupující je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a je tedy spotřebitelem.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Kupujících vzniklá v souvislosti nebo na základě poskytování digitálního obsahu a kupní smlouvy sjednané mezi Společností a Kupujícím. Společnost dodává hru sama.
 4. Digitálním obsahem se rozumí poskytnutí bezplatné aplikace Zapplio, dostupné na tržišti App store nebo Google play. Kupující je srozuměn tím, že stažením aplikace Zapplio neuzavírá smlouvu o digitálním obsahu se Společností ve smyslu ust. § 2389a odst. 1 OZ, neboť předmětem je hra dle § 2389u odst. 1 písm. c) OZ
 5. Kupní smlouva je mezi Společností a Kupujícím uzavřena distančním způsobem za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Společnosti a Kupujícího.
 6. Součástí těchto VOP jsou zásady ochrany osobních údajů přístupné na Webových stránkách.
 7. Kupující se zavazuje uvádět Společnosti své osobní údaje správně a pravdivě.
 8. Znění těchto VOP může Společnost jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li Společnost jinak.
 

 

II. Aplikace Zapplio (dále jen „Aplikace“)

 1. Společnost se zavazuje digitální obsah aktualizovat a zabezpečit, že Kupujícímu budou poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby Aplikace byla bez vad po dobu trvání závazku Smluvních stran.
 2. Pokud Kupující neprovede aktualizace, o nichž je vyrozuměn prostřednictvím tržiště App store nebo Google play, a které mají sloužit k tomu, aby byl digitální obsah poskytován bez vad, nemá Kupující práva z vady, která vznikla v důsledku neprovedené aktualizace.
 3. Vyskytnou-li se v Aplikace vady za trvání závazku a prokáže-li Společnost, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu Kupujícího nezbytné pro řádné fungování Aplikace, neodpovídá Společnost za vady Aplikace.
 4. Společnost poskytuje Kupujícímu uživatelskou podporu, v průběhu konání Hry po jejím spuštění ze strany Společnosti poskytuje Společnost telefonickou podporu a chat na sociálních sítích Facebook, název stránky Zapplio Šipkovaná a Instragram zapplio_sipkovana.
 5. Kupující spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, a to bez udání důvodu, avšak pouze v případě, že před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení nebude odehrána Hra jím nebo jakýmkoli jiným uživatelem.
 
 

III. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Společnost zavazuje, že Kupujícímu odevzdá produkt, který je předmětem Kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k produktu a Kupující se zavazuje, že produkt převezme a zaplatí Společnosti kupní cenu.
 2. Předmětem koupě je vstupenka v podobě číselného kódu, který Kupující následně zadá do Aplikace, čímž dojde ke spuštění Hry v termínu stanoveném Společností (dále jen „Hra“).
 3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky konkrétní vstupenky do Hry na Webové stránky.
 4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky vstupenky do Hry Společnosti a jejím přijetím Společností. Potvrzení o přijetí objednávky zašle Společnost Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 5. Společnost zajistí, aby Kupující vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.
 6. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Společností uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Společnosti.
 7. Kupní cena vstupenky je uvedena jako cena kompletní.
 8. Společnost umožňuje zaplacení kupní ceny prostřednictvím platební brány GoPay platební kartou, metodou Apple pay anebo kartami Edenred a eBenefity.
 9. Společnost se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání vstupenky. Společnost zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.
 10. Společnost vydá Kupujícímu potvrzení o uzavření Kupní smlouvě v textové podobě v přiměřenné době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání vstupenky.
 11. Vstupenka je dodána odesláním jejím odesláním na e-mail Kupujícího, který Kupující uvedl v Objednávce.
 12. Společnost si vyhrazuje právo zrušit Hru s refundací Kupní ceny v celé její výši.
 13. Jakmile je zakoupena hra, kupující automaticky souhlasí s odběrem newsletteru. S odběrem newsletteru souhlasí i v případě, že nezakoupil hru, ale poskytne společnosti v rámci hry e-mail.
 
 

IV. Práva z vadného plnění

 1. Společnost se zavazuje zajistit takovou funkčnost Aplikace, aby po spuštění Hry v definovaném čase Hra nevykazovala vady, které by znemožnily Kupujícímu se Hry účastnit nebo jí dokončit.
 2. Má-li Kupující problém se spuštěním Hry nebo v jejím průběhu, je povinen to bez prodlení sdělit Společnosti prostřednictvím telefonického kontaktu: + 420 731 832 674, nebo účtu na sociálních sítích – Facebook: Zapplio Šipkovaná, Instagram: Zapplio_sipkovana
 3. Má-li Hra takové vady, které se nepodaří ani přes technickou podporu opravit a Hru tak nebude možné dokončit nebo ji bude možné dokončit pouze s výraznými obtížemi, má Kupující nárok na vrácení kupní ceny.
 4. Je-li vada Hry způsobena pro neaktualizování Aplikace, ačkoli byl Kupující k aktualizaci vyzván, nemá Kupující nárok na uplatnění práv z vadného plnění.
 
 

V. Zjednání nápravy

 1. Kupující, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. zákona o ochraně spotřebitele, může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP: a) odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebyla-li Hra již odehrána nebo b) požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Společnost, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 
 

VI. Pravidla pro Hru

 1. Nezbytnou podmínkou účasti ve Hře provozované Společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě užívání aplikace (dále jen „Hráč“).
 2. Hráč se účastní Hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 3. Zodpovědnost Partnerů za poskytování drobného jídla a pití v rámci naší spolupráce je výslovně zbavena. Partnerové jsou odpovědní za zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných potravin a nápojů, avšak naše společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo úrazy, které by mohly vzniknout v souvislosti s konzumací těchto potravin a nápojů. Každý klient přijímá toto drobné jídlo a pití na vlastní riziko a odpovědnost.
 4. Hry provozované Společností mohou obsahovat napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí Hry a daného příběhu a žádný z Hráčů se v průběhu trvání Hry nedostane do skutečně nebezpečné situace.
 5. Pokud by měl Hráč nebo jakýkoliv účastník Hry problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl zvážit svou účast ve Hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý Hráč či jiný účastník se účastní Hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
 6. Účast ve Hře není doporučena osobám mladším 10 let. Hráči mladší 15 let včetně musí být v průběhu celého trvání Hry doprovázeni zletilým zástupcem.
 7. V případě, že hráč, který přebírá odměnu v průběhu či na konci hry je osoba mladší 17 let, je oprávněna převzít výhru pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 
 

VII. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Pořizování jakýchkoli audiovizuálních záznamů z průběhu Hry je zakázáno, pakliže by tyto záznamy vedly k zachycení jakýchkoli herních indicií, herní taktiky nebo míst, dle nichž by bylo možné identifikovat postup ve Hře (dále jen „Audiovizuální obsah“).
 2. Pořízení Audiovizuálního obsahu je možné pouze pro osobní účely a nesmí dojít k jejich zveřejnění.
 
 

VIII. Vstupenky

 1. Vstupenky vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 OZ. Vstupenkou je držitel, který vstupenku zadá na webu, či Aplikaci a je oprávněn k absolvování jím zvolené Hry spolu s jím zvolenými osobami.
 
 

IX. Recenze

 1. Zveřejněné recenze pochází od osob, které Hru skutečně zakoupily a hrály. Společnost umožňuje vkládání recenzí pouze v návaznosti na zakoupení vstupenky do Hry, čímž ověřuje pravost recenzí.
 
 

X. Slevy

 1. Původní cena (na webových stránkách typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž Hru Společnost nabízela. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně Hry. Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je vstupenka do Hry zlevňována postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.
 
 

XI. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Ve věci ochrany a zpracování Vašich údajů jako Kupujícího ze strany Společnosti se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.
 2. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje ke svému účtu a nikomu je nesdělovat. Za zneužití přístupových údajů Kupujícího nenese Společnost odpovědnost.
 
 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost přijímá reklamace elektronické adresy: info@zapplio.cz, anebo na tel.: 731 832 674. Společnost vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.
 2. V případě zásahu vyšší moci Společnost nenese odpovědnost za výpadek Aplikace, Webových stránek nebo elektronické komunikace.
 3. V případě sporu mezi spotřebitelem a Společností může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce na www.coi.cz. Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách prostřednictvím webgate.ec.europa.eu/odr/.
 4. Kupní smlouva včetně těchto VOP je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná Kupujícímu ani třetím osobám.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 6. 2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo elektronicky na www.zapplio.cz

Zábavná Šipkovaná.

Aplikace Zapplio

Sledujte nás na sítích!

Stáhni appku pro iPhone!

Naskenuj a stáhni na iPhone!

Stáhni appku pro Android!

Naskenuj a stáhni na Android!